Certyfikowane sztabki złota

O Banku

Bank Spółdzielczy w Raciążu działa na obszarze województwa mazowieckiego, choć w głównej mierze na terenie powiatów: płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, mławskim oraz żuromińskim, gdyż na ich terenie posiada swoje jednostki organizacyjne.

Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl)
Cele i przedmiot działania
Bank Spółdzielczy w Raciąż działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy, zgodnie z §7 Statutu Banku wykonuje następujące czynności bankowe:

przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie tych wkładów;
prowadzenie innych rachunków bankowych;
udzielanie kredytów;
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
udzielanie pożyczek pieniężnych;
operacje czekowe i wekslowe;
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
udzielanie poręczeń.

Ponadto Bank Spółdzielczy obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w granicach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

Bank Spółdzielczy w Raciążu kierując się dobrem i chęcią pomocy, wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze kulturalnym czy charytatywnym, wspomagając miejscowe instytucje i organizacje oświatowe, kulturalne, sportowe, itp..

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping